Akademia rozwoju dzieci i młodzieży

Regulamin

REGULAMIN GROW ACADEMY
AKADEMIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin ustala zasady uczestnictwa w zajęciach i innych wydarzeniach organizowanych przez GROW ACADEMY – AKADEMIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY(„GROW ACADEMY”), prowadzoną przez Monikę Gęborys („Właściciel”), działającą pod firmą Grow Academy Monika Gęborys (Łomianki, ul. Żywiczna 16a, 05-092, tel.: 502-451-601, adres e-mail: [email protected] NIP 1182040565, REGON 362478304).
 2. Działalność GROW ACADEMY prowadzona jest zgodnie z ofertą i cennikiem umieszczonym na
  stronie www.growacademy.pl.
 3. Zapis na zajęcia organizowane przez GROW ACADEMY oraz korzystanie z usług dostarczanych przez GROW ACADEMY jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności GROW ACADEMY. W przypadku osób niepełnoletnich, Regulamin i Polityka prywatności dotyczy także jej opiekunów prawnych.

§ 2. ZAPISY NA ZAJĘCIA

 1. Na zajęcia może zapisać się osoba, która ukończyła 18 lat lub osoba niepełnoletnia, pod warunkiem zgody rodzica / opiekuna prawnego. O miejscu na zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisanie na zajęcia odbywa się w następujący sposób:
  a) poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres [email protected]
  b) poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.growacademy.pl
  c) telefonicznie lub w wiadomości SMS na numer 502 451 601
  d) za pośrednictwem portali społecznościowych
  e) na Dniu Otwartym Grow Academy odbywającym się na początku września.
  f) osobiście przed zajęciami (udział w zajęciach będzie zależny od ilości wolnych miejsc w danej grupie. Pierwszeństwo mają osoby zapisane wcześniej na dany kurs).
 2. Zapis na zajęcia obejmuje podanie danych osobowych:
  imię i nazwisko uczestnika, wiek, poziom zaawansowania (wcześniejsze doświadczenie taneczne / akrobatyczne), a także imię i nazwisko opiekuna prawnego, adres e-mail, numer telefonu.
  Po udzieleniu powyższych informacji zainteresowana osoba zostaje przydzielona do odpowiedniej grupy. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Polityką prywatności GROW ACADEMY, dostępną na stronie www.growacademy.pl.
 3. Zajęcia GROW ACADEMY odbywają się w formie całorocznych kursów. Rok szkolny zaczyna się na początku września, a kończy w czerwcu (konkretna data jest zmienna). Uczestnicy zajęć trenują regularnie, w tej samej grupie i w konkretnym celu. Jednym z nich jest prezentacja umiejętności na pokazie GROW SHOW odbywającym się w marcu na Auli ICDS w Łomiankach.
  Ze względu na ograniczoną ilość miejsc , poziom zaawansowania grup i tempo rozwoju, zapisywanie do grup odbywa się na początku roku szkolnego. Istnieje możliwość dołączenia do grupy w trakcie roku szkolnego, jednak jest to ustalane indywidualnie.

§ 3. PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA

 1. W celu sprawdzenia jak wyglądają zajęcia Grow Academy proponujemy pierwszą, jednorazową lekcję bez konieczności wpłaty za miesięczny karnet (koszt taki jak cena jednostkowa). Cennik znajduje się na stronie www.growacademy.pl. Wszystkie opłaty w cenniku dotyczą jednego
  uczestnika zajęć.
 2. łatność za regularne zajęcia odbywa się z góry za cały miesiąc. Opłata za karnet obejmuje wszystkie zajęcia danej grupy w danym miesiącu.
 3. Cena za miesięczny karnet jest zależna od liczby zajęć w danym miesiącu. Zwykle są to 4 lekcje w miesiącu. Cena jednostkowa pomnożona zostaje przez ilość zajęć (uwzględniając dni wolne lub większą ilość dni w danym miesiącu), a następnie końcowa kwota podawana jest na początku miesiąca telefonicznie (za pośrednictwem wiadomości SMS).
 4. Opłat można dokonywać:
  a. osobiście, gotówką na pierwszej lekcji w miesiącu,
  b. na konto GROW ACADEMY do piątego dnia danego miesiąca.
  Dane do przelewu:
  Grow Academy Monika Gęborys, ul. Żywiczna 16A, 05-092 Łomianki
  35 1910 1048 2255 3628 5055 0001
  W tytule przelewu prosimy wpisać:Imię i nazwisko uczestnika (dziecka) oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.
 5. Osoby, które chciałyby otrzymać fakturę proszone są o przesłanie wiadomości e-mail z pełnymi danymi na jakie ma być wystawiona faktura (prosimy również o podanie konkretnego tytułu faktury). Wiadomość proszę przesłać na adres [email protected] najpóźniej do 7 dni po dokonaniu wpłaty za zajęcia.
 6. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które dokonały wpłaty za zajęcia. Powtarzające się opóźnienia w płatnościach, brak reakcji na prośby o uzupełnienie płatności mogą być podstawą do skreślenia dziecka z listy uczestników zajęć.
 7. Nieobecność uczestnika na zajęciach (np. z powodu choroby) nie stanowi podstawy do żądania zwrotu płatności ani przedłużania terminu ważności karnetu. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach prosimy nie odejmować kwoty za te zajęcia od wpłaty za kolejny miesiąc. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość odrobienia zajęć innego dnia/w innej lokalizacji GROW ACADEMY.
 8. W wyjątkowych przypadkach (wypadki losowe, kontuzja, długotrwała choroba) naliczanie płatności może zostać wstrzymane za uprzednią zgodą Właściciela GROW ACADEMY. Nieobecność musi zostać zgłoszona w wiadomości SMS.

§ 4. REZYGNACJA Z ZAJĘĆ

 1. Obowiązkiem rodzica / prawnego opiekuna jest poinformowanie Właściciela GROW ACADEMY o rezygnacji z zajęć najpóźniej do 5 dnia rozpoczynającego się miesiąca. Informacja musi zostać przesłana w wiadomości SMS. W przypadku braku informacji opłata za karnet zostanie naliczona. Prosimy pamiętać, że nowe osoby przyjmujemy w zależności od ilości miejsc w danej grupie. Bardzo często na zajęcia GROW ACADEMY obowiązuje lista rezerwowa. Osoba, która jest na liście uczestników zajęć ma zagwarantowane miejsce w danej grupie, jeżeli jednak nie dostaniemy informacji o wypisaniu z zajęć jest to równoznaczne z blokowaniem miejsca w danej grupie i uniemożliwia to przyjęcia nowego uczestnika.

§ 5. ODWOŁANIE ZAJĘĆ

 1. W przypadku choroby instruktora, bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej przeprowadzenie zajęć, GROW ACADEMY w pierwszej kolejności stara się zorganizować zastępstwo.
 2. GROW ACADEMY zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku braku możliwości zorganizowania zastępstwa. Uczestnicy powiadamiani są o odwołaniu zajęć za pomocą wiadomości SMS. W przypadku odwołania zajęć przez GROW ACADEMY wpłata za dany miesiąc zostanie przeniesiona na kolejny miesiąc.

§ 6. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Uczestnicy zajęć mają obowiązek stosować się do poleceń instruktora.
 2. Instruktorzy biorą odpowiedzialność za uczestników zajęć tylko w godzinach treningu danej grupy. Rodzic / prawny opiekun ma obowiązek odebrać dziecko punktualnie po zakończeniu zajęć. Po zakończeniu zajęć w siedzibie Grow Academy (Łomianki, Pawłowska 6) dzieci samodzielnie opuszczają salę i są odbierane w poczekalni lub przed budynkiem. W przypadku spóźnienia rodzica / prawnego opiekuna dzieci mają obowiązek czekać w poczekalni. Dzieci z najmłodszych grup (3-6 lat)są odbierane bezpośrednio z sali ćwiczeń.
 3. Zapisując się na zajęcia w GROW ACADEMY uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. GROW ACADEMY nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy mogą ubezpieczyć się we własnym zakresie. Przypominamy o konieczności zgłaszania trenerowi przed zajęciami jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zdrowia, samopoczucia uczestnika, czy niedawno przebytych kontuzji. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do pełnego skupienia oraz wykonywania poleceń trenera.
 4. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko uczestnicy z danej grupy, uczestnicy odrabiający zajęcia oraz instruktor. O wpuszczeniu innych osób decyduje instruktor.
 5. Przed wejściem na salę uczestnicy mają obowiązek zmiany obuwia na sportowe, z jasną podeszwą (obuwie przeznaczone do używania tylko na salach ćwiczeń). W przypadku braku odpowiedniego obuwia instruktor ma prawo nie dopuścić uczestnika do udziału w zajęciach. W takim przypadku opłata za zajęcia nie jest zwracana.
 6. Ze względów bezpieczeństwa oraz komfortu ćwiczeń na zajęciach akrobatyki uczestnicy mają obowiązek związywania włosów.
 7. Za rzeczy pozostawione na terenie budynku, w którym odbywają się zajęcia, GROW ACADEMY nie odpowiada. Kursant może zabrać rzeczy ze sobą na salę zajęć.
 8. Osoby, które nie zastosują się do Regulaminu, których zachowanie będzie regularnie przeszkadzało innym kursantom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu GROW ACADEMY mogą zostać usunięci z listy uczestników zajęć.

§ 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej GROW ACADEMY (m.in. filmów, opisów i zdjęć) oraz w mediach elektronicznych, w których GROW ACADEMY posiada konto, bez pisemnej zgody Właściciela GROW ACADEMY.
 2. Układy choreograficzne prezentowane podczas zajęć przez instruktorów GROW ACADEMY objęte są ochroną wynikającą z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Uczestnicy nie są uprawnieni do nagrywania lub rejestrowania w inny sposób przebiegu zajęć, chyba że uzyskają uprzednią zgodę instruktora GROW ACADEMY prowadzącego dany kurs.

§ 8. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Uczestnik albo jego opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne powstałe w wyniku swego działania / działania dziecka, na które narazi GROW ACADEMY. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.09.2018.
 3. Treść Regulaminu, a także jego zmian, dostępna jest na stronie www.growacademy.pl.
  Zmiany Regulaminu i cennika nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem w życie takich zmian.
Top